„ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U z 2016r. poz. 1860) dalej ustawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie Ośrodek) w ramach zadań statutowych realizuje wsparcie w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zadania realizowane w Ośrodku:
Wsparcie skierowane jest do rodzin z dzieckiem, u których w myśl art. 4 ust. 3 ustawy występuje cytuję: „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu… stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”.
art. 8 ustawy, określa uprawnienia rodziny do poradnictwa w zakresie:
1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. wsparcia psychologicznego;
3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich
i uprawnień pracowniczych;
4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki
zdrowotnej.
Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.
Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:
• opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
• występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

art. 10 ustawy, określa prawo do wsparcia finansowego w kwocie 4000zł – jednorazowe świadczenie – bez względu na dochód, które przysługuje:
– z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie lekarskie, jak podaje
się w treści powyżej;
– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu;
– jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymagane zaświadczenie).

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
więcej informacji uzyskać można w godzinach pracy Ośrodka telefonicznie:
77 40 32 550 wew. 40 lub 37;
e mailowo: m.pawlak@dobrzwielki.pl lub k.blacha@dobrzwielki.pl.
Wnioski należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. 4 parter, w godzinach pracy Ośrodka.

500 Plus – Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus są realizowane na bieżąco.

Od dnia 01 kwietnia do dnia 14 czerwca 2016r. przyjęto 773 wnioski, na podstawie których wydano 732 decyzje, w tym 1 decyzja wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego w Opolu ( koordynacja świadczeń – członek rodziny pracuje zagranicą).

W trakcie analizy wniosków ustalono, że kilka złożono podwójnie, kilkanaście wniosków nadal wymaga wyjaśnienia – dotyczy to wniosków skierowanych do Marszałka Województwa Opolskiego, w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny dziecka pracuje zagranicą.

Pierwsza wypłata świadczeń nastąpiła dnia 12 kwietnia 2016r. w łącznej kwocie 411.400zł, do dnia 31 maja 2016r. wypłacono kwotę 970.239,70zł.

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r.
Poz. 411

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.

Minister Energii: K. Tchórzewski

[symple_toggle title=”Dokumenty do pobrania”]

Dodatek energetyczny – obwieszczenie

[/symple_toggle]

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

Aby odczytać pliki w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader
[/symple_box]

Rodzina 500 PLUS

W Gminie Dobrzeń Wielki wnioski o świadczenie wychowawcze należy składać
od dnia 1 kwietnia 2016r. w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Namysłowska 28
46-081 Dobrzeń Wielki
Parter pok. 4  w godzinach pracy Ośrodka
wejście od ul. Reymonta.
Telefon kontaktowy: 77 4032550 wew. 37

Druki wniosków dostępne na stronie: www.gops.dobrzwielki.pl

Osoby, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wniosek bez kompletu dokumentów potwierdzających dochód uzyskany w 2014r. Dokumentacja obowiązująca do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego z Programu 500 plus na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł netto; dochód uzyskany w 2014r.:

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

 1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.2);

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku  z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku

cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

Osoby ,które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze zachęcamy do osobistego pobierania i składania wniosków w Ośrodku pok. 4 parter – wejście od strony ul. Reymonta – celem rzetelnego wypełnienia wniosku.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195);
– rozporządzenie Ministra rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ( Dz. U. poz. 214).

[symple_toggle title=”Wniosek 500 plus” state=”closed”] Wniosek o 500 plus 2016r. GOPS DW [/symple_toggle]

Świadczenia rodzinne 2016r. : „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ” – przykłady i wyliczenia

(wyliczenie wynikające z art. 5 ust. 3, ust.3a, ust.3b ustawy o świadczeniach rodz.)

Przykład: wniosek złożony w styczniu 2016r.
Rodzina 5 osobowa: dzieci urodzone: 1) 09.11.1999r., 2) 15.03.2003r. 3) 23.08.2015r.
Miesięczny dochód rodziny = 3.661,59 zł
Ustawowe kryterium rodziny w kwocie: 3.370 zł wyliczenie: 674,00zł x 5 osób ,
w okresie zasiłkowym 01.11.2015r. do 31.10.2016r.
Przekroczenie dochodu wynosi kwotę 291,59 zł (wyliczenie: 3.661,59,11 zł – 3.370,00 zł )

1. dziecko ur. 09.11.1999r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (118zł x 10 m-cy) = 1.180 zł : 10 m-cy = 118,00 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
1. rozpoczęcie r. szkolnego 100 zł : 12 m-cy = 8,33 zł
2. dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszk. (63 zł x 8 m-cy) : 12 = 42,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 118,00 zł + 8,33 zł + 42,00 zł = 168,33

2. dziecko ur. 15.03.2003r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (118zł x 10 m-cy) = 1.180 zł : 10 m-cy = 118,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. rozpoczęcie r. szkolnego 100 zł : 12 m-cy = 8,33 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 118,00 zł + 8,33 zł = 126,33

3. dziecko ur. 23.08.2015r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (89zł x 10 m-cy) = 890 zł : 10 m-cy = 89,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. Urodzenie dziecka 1000zł : 12 m-cy = 83,33 zł
2. Wielodzietność (90 x 10) : 10 m-cy = 90,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 89,00 zł + 83,33 zł + 90,00 = 262,33zł

Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami dla 3 dzieci po przeliczeniu =
168,33 +126,33 +262,33 = 556,99zł

556,99 zł291,59 zł = 265,40 zł = miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wraz dodatkami łącznie na troje dzieci.
PS. w lipcu i sierpniu łączna kwota zasiłku rodzinnego z dodatkami zostanie pomniejszona o kwotę 42,00 zł
dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania – wakacje.

Podstawa prawna:
1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. D. U. z 2015r. poz.114 z późn. zm.).

Świadczenie rodzicielskie – nowe uprawnienia dla osób, które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która urodziła dziecko i nie nabyła uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do świadczenia są: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na uzyskany dochód osoby, rodziny. W przypadku, gdy członek rodziny pracuje za granicą świadczenie podlega koordynacji.

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej
  dzieci.

2. Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 1000zł od dnia porodu przez jeden z okresów podanych wyżej np.:
dziecko urodzone dnia 10 stycznia 2016r. – niedziela świadczenie przyznane w terminie do dnia 8 stycznia 2017r.- niedziela (52 tydzień)

podstawa prawna do ustalenia terminu:
art. 57 § 2 kpa, który brzmi cyt. : „Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.”

Kwotę świadczenia za niepełne dni miesiąca przelicza się dzieląc kwotę 1000zł przez ilość dni danego miesiąca i tak: w styczniu 2016r. świadczenie wyniesie kwotę 709,70zł, w styczniu 2017r. kwota do wypłaty w wysokości 258,10zł.

UWAGA! Świadczenie rodzicielskie przysługuje na dzieci urodzone przed 01.01.2016 r., nie dłużej niż do terminu określonego w pkt.1.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny na stronie: gops.dobrzwielki.pl w zakładce Formularze.

Podstawa prawna:
1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r.,poz. 23) zwany kpa;
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. D. U. z 2015r. poz.114 z późn. zm.)

Świadczenia rodzinne – zmiany od 1 listopada 2015r.

Od 1 listopada br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny oraz dodatki.

Kryterium ogólne wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie, gdy rodzina wychowuje niepełnosprawne dziecko kwota wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie. Wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego, które wynosi kwotę 764 zł netto na osobę w rodzinie. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1922 zł netto na osobę.

Od 1 listopada 2015 r. wzrasta wysokość zasiłku rodzinnego:
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat w kwocie 89 zł;
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat w kwocie 118 zł;
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata w kwocie 129 zł.

Wzrastają niżej wymienione dodatki do zasiłku rodzinnego:
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 185 zł na dziecko miesięcznie, nie więcej niż 370 zł miesięcznie na wszystkie dzieci;
– w przypadku dziecka niepełnosprawnego w kwocie 265 zł na dziecko miesięcznie (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci);

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– do 5. roku życia w kwocie 80 zł miesięcznie;
– powyżej 5. roku życia w kwocie 100 zł miesięcznie;

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie 105 zł miesięcznie w roku szkolnym od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.;
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie 63 zł miesięcznie w roku szkolnym od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.,

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 90 zł na trzecie i kolejne dziecko miesięcznie.