Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

– wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z pieczątką i podpisem zarządcy nieruchomości
– deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
– zaświadczenia o zarobkach za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
– oświadczenie odpowiedzialności karnej
– druk wskazujący konto zarządcy, na które przekazywany będzie dodatek mieszkaniowy
– dokument poświadczający tytuł prawny do zajmowanego lokalu (np. umowa najmu)
– faktura za energię elektryczną za ostatni miesiąc
– faktura za czynsz za ostatni miesiąc
– zaświadczenia o pobieranych dodatkach, zasiłkach, zapomogach (GOPS, PUP, ZUS)
– w razie korzystania z usług urzędu pracy konieczne jest zaświadczenie o rejestracji, pobieranych świadczeniach oraz odprowadzaniu przez urząd pracy składki zdrowotnej za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
– faktura za wywóz śmieci za ostatni miesiąc
– dowód osobisty do wglądu