„ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U z 2016r. poz. 1860) dalej ustawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie Ośrodek) w ramach zadań statutowych realizuje wsparcie w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zadania realizowane w Ośrodku:
Wsparcie skierowane jest do rodzin z dzieckiem, u których w myśl art. 4 ust. 3 ustawy występuje cytuję: „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu… stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”.
art. 8 ustawy, określa uprawnienia rodziny do poradnictwa w zakresie:
1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. wsparcia psychologicznego;
3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich
i uprawnień pracowniczych;
4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki
zdrowotnej.
Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.
Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:
• opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
• występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

art. 10 ustawy, określa prawo do wsparcia finansowego w kwocie 4000zł – jednorazowe świadczenie – bez względu na dochód, które przysługuje:
– z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie lekarskie, jak podaje
się w treści powyżej;
– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu;
– jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymagane zaświadczenie).

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
więcej informacji uzyskać można w godzinach pracy Ośrodka telefonicznie:
77 40 32 550 wew. 40 lub 37;
e mailowo: m.pawlak@dobrzwielki.pl lub k.blacha@dobrzwielki.pl.
Wnioski należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. 4 parter, w godzinach pracy Ośrodka.