Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny jest to świadczenie mające na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Dodatek będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, która posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznawany będzie na okres pobierania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacony zostanie do 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny otrzyma osoba, która:

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złoży wniosek o dodatek energetyczny,
  • posiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną –  11,29 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł miesięcznie

Dokumenty niezbędne do przyznania dodatku energetycznego:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Uwaga: stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu.

Osoby uprawnione do zryczałtowanego dodatku energetycznego do końca lutego następnego roku podatkowego (2015) otrzymają z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informację PIT-8C, na podstawie, której powinny dokonać indywidualnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Informacja taka zostanie przekazana również do Urzędu Skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymywania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Komplet dokumentów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, pok. 5