Informacja ADO dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel./fax 77 40 32 550, 46 96 517, e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda, tel. +48 504 112 162, e-mail: iod@efigo.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c, e RODO.
 4. Udostępnione przez Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
 9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
 11. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.