STYPENDIA SZKOLNE rok szkolny 2014/2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub  77  46 96 517  informuje,  że od dnia  1 września 2014r. można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 parter– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  wg. następującego harmonogramu:

 • do dnia 15 września 2014r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
 • do dnia 15 października 2014r. słuchacze kolegiów.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:

 1. dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), dotyczące miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku;
 2. w przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl – zakładka Formularze .

Wnioski złożone po wyznaczonym wyżej terminie będą rozpatrywane w myśl obowiązujących przepisów. 

Przyjmowanie wniosków : Poniedziałek : godz. 07:30  – 16:00  Wtorek, Środa, Czwartek: godz. 07:30 – 14:30    Piątek:  godz.  07:30 – 13:00

Świadczenia rodzinne 2014/2015

 INFORMACJA    DOTYCZĄCA   SKŁADANIA  I  REALIZACJI   WNIOSKÓW   NA  OKRES  ZASIŁKOWY  2014/2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 września 2014r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 01.11. 2014r.- 31.10.2015r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:

– do 30 września 2014r.  realizacja wniosku od 1 listopada 2014r.,  (wypłata świadczeń do 30 listopada 2014r.);

– do 31 października 2014r. realizacja wniosku od 1 listopada 2014r., (wypłata świadczeń do 30 listopada 2014r.);

– do 30 listopada 2014r. realizacja wniosku od 1 listopada 2014r., (wypłata świadczeń do 31 grudnia 2014r.)

Wnioski złożone po 30 listopada 2014r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia m.in.:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2013 (obojga współmałżonków  oraz pełnoletnich dzieci do 25 r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:

 • PIT – 11 za 2013r.;
 •  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2013r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);
 • nakaz płatniczy za rok 2013 (dotyczy gospodarstwa rolnego);
 • umowa/y o pracę, świadectwo/a pracy za lata 2013r.; 2014r.

2. Dowód osobisty lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony ,

3.Akt urodzenia dziecka *),

3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany ,

3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),

4. Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),

5. Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),

6. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,

6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,

7. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),

7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),

8. Aktualny nr  rachunku bankowego,

9. Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

1. Oświadczenie  lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu – co najmniej sześć   miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.

2. Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.

3. Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS)  stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

INFORMACJA  DLA  OSÓB  PRACUJĄCYCH  POZA  GRANICAMI  KRAJU w przypadku, gdy jedno z rodziców pracuje poza granicami kraju na podstawie umowy o pracę wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać  w Regionalnym  Ośrodku  Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5 (parter) 45-331 Opole

tel.  77  44 24 465  fax  30;  77 44 24 466;  77 44 16 544; 77 44 16 554  w godzinach pracy poniedziałek – piątek  07:30 – 15:30

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych  wynosi 574,00 zł. W przypadku  gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28
Wnioski przyjmowane są:

Poniedziałek: 07:30 – 16:00, 

Wtorek Środa Czwartek: 07:30- 14:30

Piątek: 07:30 – 13:00

Tel. Fax: 77 4032550  lub  77 46 96 517

wew. 40 – świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter

wew. 42– świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok. 104 I piętro.

 

*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku  rodzinnego i dodatków  do  zasiłku rodzinnego po raz pierwszy

DOŻYWIANIE dzieci w roku szkolnym 2014/2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub 77 46 96 517  informuje, że wnioski  o dofinansowanie do dożywiania dziecka w  szkole, przedszkolu i żłobku można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – od dnia 1 sierpnia 2014r. 

Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole, przedszkolu lub żłobku jest kryterium dochodowe  na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

–  do kwoty 912zł netto na osobę w rodzinie (nieodpłatnie);

Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl )

– druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze ;

– druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w roku szkolnym 2014/2015- zakładka Formularze.

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu posiłku dla dziecka w roku szkolnym / przedszkolnym/żłobkowym 2014/2015 od 1 września 2014r. należy złożyć kompletny wniosek o dożywianie (zaświadczenie o dochodzie uzyskanym  w Lipcu 2014r.) dziecka w terminie:  01.08.2014r. – 29.08.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków:

Poniedziałek :  07:30  – 16:00 
Wtorek, Środa, Czwartek:  07:30 – 14:30  
Piątek:    07:30 – 13:00

Wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 24 września 2014r. realizowane będą od 1 października 2014r. 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2014/2015

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 01 sierpnia 2014r. można ubiegać się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy: od 1 października 2014r. do 30 września 2015r.,

wniosek należy złożyć w terminie:

do 30 sierpnia 2014r.- realizacja wniosku i wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2014r.

– od 1 września 2014r. do 31 października 2014r. realizacja wniosku i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2014r.

Wnioski złożone po 31 października 2014r. realizowane będą od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny, aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia, w tym m.in.:

1. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku 2013r., ( obowiązkowo wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) oraz;

 • PIT-11 za 2013r. i inne, jeżeli występują;
 • umowę/y o pracę, świadectwo/a pracy od 01.01.2013r. do dnia złożenia wniosku;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w 2013r., w tym m.in.:
  1. zaświadczenie Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 2013r. ( w przypadku, gdy Komornik prowadził już postępowanie);
  2. stypendia – PIT 8S za 2013r.;
  3. nakaz płatniczy za 2013r.( dotyczy gospodarstwa rolnego);
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym za 2013r. oraz do wglądu PIT-36 za 2013r.- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w 2013r. (zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy).

2. Zaświadczenie komornika  sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku;

– w przypadku, gdy dłużnik przebywa za granicą- informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z prowadzeniem tytułu wykonawczego za granicą albo informacja o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

3. Dowód osobisty lub uwierzytelniona kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony*);

4. Akt urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej *);

5. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem**);

6. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;

7. W przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

8. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;

9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

10. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na  pobyt   rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,  z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniające.

11.Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu

UWAGA: 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz. U. z  2012r., poz. 1228 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 •  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 •  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt          rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
 •  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł– dochód netto za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy.

Pełne informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Namysłowska 28 pok. 104 I piętro

tel. 77 4032550 wew. 42, strona internetowa:  www.gops.dobrzwielki.pl

 

*) dotyczy wniosków składanych po raz pierwszy lub w przypadku wystąpienia zmian

**) właściwy dokument.