Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 81.600,00zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA

CEL PROJEKTU:

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 jest wsparcie mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

REALIZATOR ZADANIA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 77 403 25 50, www.gops.dobrzwielki.pl

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 jest realizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osoby spełniające powyższe kryteria i chętne do udziału w Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenie do karty:

 • Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (druki w załączeniu);
 • Podpisane oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej3),pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. Doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby niepełnosprawnej, opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (druk w załączniku).

Kartę zgłoszenia do Programu (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki)

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna

Klauzula RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki

Regulamin

Karta realizacji usług

Plakat

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Dobrzeń Wielki, 16 lutego 2024 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 28 46-081 Dobrzeń Wielki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat ( Planowany termin zatrudnienia : kwiecień 2024 r.)

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4) nieposzlakowana opinia;
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
  6) wykształcenie wyższe , preferowane administracja, ekonomia, nauki humanistyczne lub pokrewne
  7) staż pracy: minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach administracji samorządowej
  8) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów;
  • ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 2023 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacja na rynku gazu.
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobrze widziana znajomość programu komputerowego do obsługi realizowanych świadczeń (INFO-R) oraz Centralnej Aplikacji Statystycznej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz ich praktycznego zastosowania
 • dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność myślenia i planowania pracy
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz refundacji Podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących ww. świadczeń;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu przyznawanych świadczeń,
 • opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy z dnia 04.11.2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 • przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń oraz dokumentacji świadczeniobiorców
 • sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu świadczeń;
 • realizacja zadań w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi;
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń;
 • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń;
 • archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1) list motywacyjny i CV;
  2) kwestionariusz osobowy, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
  3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ;
  4) oświadczenia (zał. Nr 2) o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku objętym konkursem,
  5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do założenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  6) Klauzula informacyjna dla kandydata
  7) inne¹
 1. np. dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań niezbędnych np. kopie świadectw pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych np. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu ul. Namysłowska 28 z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Dobrzeniu Wielkim” do dnia 05 marca 2024 r., do godz. 14:30

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca w siedzibie GOPS w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 28
 • praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta
 • wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające radzenia sobie ze stresem
 • wykonywanie pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych
 • możliwość wyjazdów służbowych związanych z udziałem pracownika w szkoleniach
 • stanowisko komputerowe wraz z drukarką
 • środki łączności : telefon stacjonarny , dostęp do sieci Internet.

7. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%

 1. Opis postępowania rekrutacyjnego Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej – rozmowy kwalifikacyjnej

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefoniczne . Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać osobiście w siedzibie GOPS w Dobrzeniu Wielkim w terminie 1 miesiąca. Dokumenty aplikacyjne które nie zostaną odebrane w w/w terminie zostaną protokolarnie zniszczone.

Uwaga: Kierownik jednostki na każdym etapie może bez podania przyczyn odwołać nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzenia Wielkiego
Elwira Szpajcher

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIĄ

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 187 000,22 zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA

CEL PROJEKTU:

Pomoc w opiece na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkających na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Asysta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ograniczenie skutków niepełnosprawności. Stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Pomocą objętych jest 15 osób.

REALIZATOR ZADANIA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 77 403 25 50, www.gops.dobrzwielki.pl

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności.

Program „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób  niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

– w wykonywaniu czynności dnia codziennego,

– w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej,

– w nawiązaniu kontaktu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– w zakupach,

– w załatwieniu spraw urzędowych,

– w korzystaniu z dóbr kultury. Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja

Załączniki:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta zakresu czynności

Karta realizacji usług

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja biletów

Klauzula informacyjna RODO

Akceptacja asystenta osobistego

Oświadczenie o wskazaniu osoby która będzie świadczyć AOON

Plakat

Informacja ADO dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel./fax 77 40 32 550, 46 96 517, e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda, tel. +48 504 112 162, e-mail: iod@efigo.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c, e RODO.
 4. Udostępnione przez Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
 9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
 11. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór wykonawców

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

flaga i godło

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej, realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

-osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

-osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

-osoby, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem naboru i  mają odpowiednie kwalifikacje lub personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia.

Pożądane cechy i kompetencje osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej:

    -umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;

    -samodzielność w działaniu oraz proaktywność;

    -empatia;

   – umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;

   – odporność na stres;

    -dyspozycyjność i rzetelność;

    -wysoka kultura osobista;   

    -stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

-czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

-okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, zapewnienie czasowego zastępstwa.

Przykładowe czynności usługowe:

-udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach samoobsługowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków

-wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pielucho – majtek, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

-organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Zakres wykonywanych usług opieki wytchnieniowej:

1. Przewidywana maksymalna liczba godzin do realizacji świadczeń usługi opieki wytchnieniowej w ramach w/wym. Programu wynosi 2000 godzin w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r. Czas świadczenia usług oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług.

2.Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach usługi opieki wytchnieniowej Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wynosi 10 osób (planuje się 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 orzeczenia).

3. Usługi mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Częstotliwość świadczenia usług jest uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych.

4.Zastrzega się, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 minut.

Wymagane dokumenty:

    -CV

    -list motywacyjny,

   – kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,

     druk kwestionariusza osobowego,

    -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

    -zaświadczenie o niekaralności;

    -pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle  Seksualnym;

    -prawo jazdy kat. B

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na Usługi Opieki Wytchnieniowej„

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

ul. Namysłowska 28

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 40 32 550

e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl

Termin składania dokumentów: 08 lutego 2023r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do GOPS w Dobrzeniu Wielkim.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór uczestników

Nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

flaga i godło

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim Elwira Szpajcher ogłaszają nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 jest wsparcie mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest realizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Osoby chętne do udziału w Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (druk w załączeniu) oraz dołączenie do karty:

 • Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (druk w załączeniu);
 • Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej i całodobowej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną (druk w załączeniu).
 • Oświadczenie uczestnika programu dotyczące wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej (druk w załączeniu)

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu, dodatkowo wprowadzony został pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (druk w załączeniu) nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności, o ile wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów. Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Istnieje także możliwość samodzielnego wyboru przez osobę niepełnosprawną lub członka rodziny/opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.  Osoba, która będzie ze wskazania świadczyć usługę opieki wytchnieniowej powinna posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby niepełnosprawnej, opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (druk w załączniku).

Kartę zgłoszenia do Programu (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki) do dnia 10 lutego 2023 roku do godz. 15:00.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Oświadczenie uczestnika o wskazaniu osoby która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej

Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Klauzula informacyjna RODO

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Regulamin

Plakat

Asystent osobisty – edycja 2023 – nabór uczestników

Nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

flaga i godło

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób  niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

– w wykonywaniu czynności dnia codziennego,

– w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej,

– w nawiązaniu kontaktu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– w zakupach,

– w załatwieniu spraw urzędowych,

– w korzystaniu z dóbr kultury.

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Termin składania dokumentów:  10 lutego 2023 r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do GOPS w Dobrzeniu Wielkim.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 2023

Karta zakresu czynności

Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi AOON 2023

Klauzula informacyjna do Programu AOON 2023

Klauzula informacyjna RODO do Programu AOON 2023

Akceptacja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do Programu AOON 2023

Oświadczenie uczestnika o wskazaniu osoby która będzie świadczyć usługę AOON 2023

Program – AOON edycja 2023

Regulamin – AOON 2023

Plakat