Świadczenia rodzinne 2016r. : „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ” – przykłady i wyliczenia

(wyliczenie wynikające z art. 5 ust. 3, ust.3a, ust.3b ustawy o świadczeniach rodz.)

Przykład: wniosek złożony w styczniu 2016r.
Rodzina 5 osobowa: dzieci urodzone: 1) 09.11.1999r., 2) 15.03.2003r. 3) 23.08.2015r.
Miesięczny dochód rodziny = 3.661,59 zł
Ustawowe kryterium rodziny w kwocie: 3.370 zł wyliczenie: 674,00zł x 5 osób ,
w okresie zasiłkowym 01.11.2015r. do 31.10.2016r.
Przekroczenie dochodu wynosi kwotę 291,59 zł (wyliczenie: 3.661,59,11 zł – 3.370,00 zł )

1. dziecko ur. 09.11.1999r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (118zł x 10 m-cy) = 1.180 zł : 10 m-cy = 118,00 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
1. rozpoczęcie r. szkolnego 100 zł : 12 m-cy = 8,33 zł
2. dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszk. (63 zł x 8 m-cy) : 12 = 42,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 118,00 zł + 8,33 zł + 42,00 zł = 168,33

2. dziecko ur. 15.03.2003r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (118zł x 10 m-cy) = 1.180 zł : 10 m-cy = 118,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. rozpoczęcie r. szkolnego 100 zł : 12 m-cy = 8,33 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 118,00 zł + 8,33 zł = 126,33

3. dziecko ur. 23.08.2015r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (89zł x 10 m-cy) = 890 zł : 10 m-cy = 89,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. Urodzenie dziecka 1000zł : 12 m-cy = 83,33 zł
2. Wielodzietność (90 x 10) : 10 m-cy = 90,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 89,00 zł + 83,33 zł + 90,00 = 262,33zł

Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami dla 3 dzieci po przeliczeniu =
168,33 +126,33 +262,33 = 556,99zł

556,99 zł291,59 zł = 265,40 zł = miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wraz dodatkami łącznie na troje dzieci.
PS. w lipcu i sierpniu łączna kwota zasiłku rodzinnego z dodatkami zostanie pomniejszona o kwotę 42,00 zł
dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania – wakacje.

Podstawa prawna:
1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. D. U. z 2015r. poz.114 z późn. zm.).

Świadczenie rodzicielskie – nowe uprawnienia dla osób, które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która urodziła dziecko i nie nabyła uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do świadczenia są: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na uzyskany dochód osoby, rodziny. W przypadku, gdy członek rodziny pracuje za granicą świadczenie podlega koordynacji.

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej
  dzieci.

2. Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 1000zł od dnia porodu przez jeden z okresów podanych wyżej np.:
dziecko urodzone dnia 10 stycznia 2016r. – niedziela świadczenie przyznane w terminie do dnia 8 stycznia 2017r.- niedziela (52 tydzień)

podstawa prawna do ustalenia terminu:
art. 57 § 2 kpa, który brzmi cyt. : „Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.”

Kwotę świadczenia za niepełne dni miesiąca przelicza się dzieląc kwotę 1000zł przez ilość dni danego miesiąca i tak: w styczniu 2016r. świadczenie wyniesie kwotę 709,70zł, w styczniu 2017r. kwota do wypłaty w wysokości 258,10zł.

UWAGA! Świadczenie rodzicielskie przysługuje na dzieci urodzone przed 01.01.2016 r., nie dłużej niż do terminu określonego w pkt.1.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny na stronie: gops.dobrzwielki.pl w zakładce Formularze.

Podstawa prawna:
1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r.,poz. 23) zwany kpa;
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. D. U. z 2015r. poz.114 z późn. zm.)

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Opolski.
Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu:

– w każdy wtorek od godz. 8:00 do 12:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze w pokoju nr 4 obok Sali Narad  (tel. 77 46 95 483  wew. 213).
Podmiotem obsługującym jest Fundacja MŁODZI LUDZIOM Borysław 49, 96-130 Głuchów.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
(dokumenty do okazania)

 •  osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny)
 • osobom którym, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia  lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie)
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie)
 • weteranom (ważna legitymacja weterana)
 • kobietom w ciąży (dokument potwierdzający ciążę)

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Pobierz plik (PDF)