Nabór na stanowisko: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Dobrzeń Wielki, 16 lutego 2024 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 28 46-081 Dobrzeń Wielki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat ( Planowany termin zatrudnienia : kwiecień 2024 r.)

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4) nieposzlakowana opinia;
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
  6) wykształcenie wyższe , preferowane administracja, ekonomia, nauki humanistyczne lub pokrewne
  7) staż pracy: minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach administracji samorządowej
  8) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów;
  • ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 2023 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacja na rynku gazu.
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobrze widziana znajomość programu komputerowego do obsługi realizowanych świadczeń (INFO-R) oraz Centralnej Aplikacji Statystycznej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz ich praktycznego zastosowania
 • dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność myślenia i planowania pracy
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz refundacji Podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących ww. świadczeń;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu przyznawanych świadczeń,
 • opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy z dnia 04.11.2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 • przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń oraz dokumentacji świadczeniobiorców
 • sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu świadczeń;
 • realizacja zadań w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi;
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń;
 • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń;
 • archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1) list motywacyjny i CV;
  2) kwestionariusz osobowy, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
  3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ;
  4) oświadczenia (zał. Nr 2) o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku objętym konkursem,
  5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do założenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  6) Klauzula informacyjna dla kandydata
  7) inne¹
 1. np. dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań niezbędnych np. kopie świadectw pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych np. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu ul. Namysłowska 28 z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Dobrzeniu Wielkim” do dnia 05 marca 2024 r., do godz. 14:30

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca w siedzibie GOPS w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 28
 • praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta
 • wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające radzenia sobie ze stresem
 • wykonywanie pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych
 • możliwość wyjazdów służbowych związanych z udziałem pracownika w szkoleniach
 • stanowisko komputerowe wraz z drukarką
 • środki łączności : telefon stacjonarny , dostęp do sieci Internet.

7. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%

 1. Opis postępowania rekrutacyjnego Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej – rozmowy kwalifikacyjnej

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefoniczne . Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać osobiście w siedzibie GOPS w Dobrzeniu Wielkim w terminie 1 miesiąca. Dokumenty aplikacyjne które nie zostaną odebrane w w/w terminie zostaną protokolarnie zniszczone.

Uwaga: Kierownik jednostki na każdym etapie może bez podania przyczyn odwołać nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzenia Wielkiego
Elwira Szpajcher

Informacja ADO dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel./fax 77 40 32 550, 46 96 517, e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda, tel. +48 504 112 162, e-mail: iod@efigo.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c, e RODO.
 4. Udostępnione przez Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
 9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
 11. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

flaga i godło

DOFINANSWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLTYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 130.029 zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA

CEL PROJEKTU:

Pomoc w opiece na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkających na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Asysta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ograniczenie skutków niepełnosprawności. Stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Pomocą objętych jest 13 osób.

REALIZATOR ZADANIA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 77 403 25 50, www.gops.dobrzenwielki.pl

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Flaga i godło

DOFINANSWANO Z PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLTYKI SPOŁECZNEJ

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – 2022 R.

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 78.336 zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA

CEL PROJEKTU:

Wsparcie rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności poprzez pomoc
w codziennych obowiązkach oraz zapewnienie czasowego zastępstwa, w sytuacji gdy opiekun, z różnych przyczyn nie może ich wykonywać. Wzmocnienie potencjału członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

REALIZATOR ZADANIA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 77 403 25 50, www.gops.dobrzenwielki.pl

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. 

Dla kogo dodatek osłonowy 2022?

Wszystko zależy od dochodów.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków.

 Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie podana w kolejnym komunikacie.

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28 funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Opolski.
Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu:

– w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 14:00
– w każdy wtorek od godz. 8:00 do 12:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w przyziemiu Ośrodka Zdrowia (obok windy) ul. Reymonta 2 (tel. 667 808 046). Numer telefonu do umawiania wizyt: 77 54 15 169.
Podmiotem obsługującym jest organizacja pozarządowa Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
(dokumenty do okazania)

 •  osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny)
 • osobom którym, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia  lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie)
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie)
 • weteranom (ważna legitymacja weterana)
 • kobietom w ciąży (dokument potwierdzający ciążę)

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Pobierz plik (PDF)