Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28 funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Opolski.
Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu:

– w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 14:00
– w każdy wtorek od godz. 8:00 do 12:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w przyziemiu Ośrodka Zdrowia (obok windy) ul. Reymonta 2 (tel. 667 808 046). Numer telefonu do umawiania wizyt: 77 54 15 169.
Podmiotem obsługującym jest organizacja pozarządowa Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
(dokumenty do okazania)

 •  osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny)
 • osobom którym, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia  lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie)
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie)
 • weteranom (ważna legitymacja weterana)
 • kobietom w ciąży (dokument potwierdzający ciążę)

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Pobierz plik (PDF)

Od dnia 01 lipca 2021r. ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje,                              że w wyniku przeprowadzonego konkursu na  stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim na umowę zlecenie kandydatem  do zatrudnienia na stanowisku wybrany została

Pani Monika Mościcka – Starosta
zamieszkała w Dobrzeniu Wielkim  

Uzasadnienie dokonanego wyboru  

Pani Monika Mościcka – Starostazostała wybrana jako jedyna, która ubiegała się o zatrudnienie na stanowisku. Spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                          Kierownik Ośrodka

                                                                                               Lucyna Rusek

 Dobrzeń Wielki, 29 czerwca 2021r.

„ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U z 2016r. poz. 1860) dalej ustawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie Ośrodek) w ramach zadań statutowych realizuje wsparcie w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zadania realizowane w Ośrodku:
Wsparcie skierowane jest do rodzin z dzieckiem, u których w myśl art. 4 ust. 3 ustawy występuje cytuję: „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu… stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”.
art. 8 ustawy, określa uprawnienia rodziny do poradnictwa w zakresie:
1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. wsparcia psychologicznego;
3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich
i uprawnień pracowniczych;
4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki
zdrowotnej.
Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.
Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:
• opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
• występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

art. 10 ustawy, określa prawo do wsparcia finansowego w kwocie 4000zł – jednorazowe świadczenie – bez względu na dochód, które przysługuje:
– z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie lekarskie, jak podaje
się w treści powyżej;
– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu;
– jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymagane zaświadczenie).

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
więcej informacji uzyskać można w godzinach pracy Ośrodka telefonicznie:
77 40 32 550 wew. 40 lub 37;
e mailowo: m.pawlak@dobrzwielki.pl lub k.blacha@dobrzwielki.pl.
Wnioski należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. 4 parter, w godzinach pracy Ośrodka.

500 Plus – Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus są realizowane na bieżąco.

Od dnia 01 kwietnia do dnia 14 czerwca 2016r. przyjęto 773 wnioski, na podstawie których wydano 732 decyzje, w tym 1 decyzja wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego w Opolu ( koordynacja świadczeń – członek rodziny pracuje zagranicą).

W trakcie analizy wniosków ustalono, że kilka złożono podwójnie, kilkanaście wniosków nadal wymaga wyjaśnienia – dotyczy to wniosków skierowanych do Marszałka Województwa Opolskiego, w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny dziecka pracuje zagranicą.

Pierwsza wypłata świadczeń nastąpiła dnia 12 kwietnia 2016r. w łącznej kwocie 411.400zł, do dnia 31 maja 2016r. wypłacono kwotę 970.239,70zł.