Archiwum kategorii: Bez kategorii

„ZA ŻYCIEM” ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U z 2016r. poz. 1860) dalej ustawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie Ośrodek) w ramach zadań statutowych realizuje wsparcie w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zadania realizowane w Ośrodku:
Wsparcie skierowane jest do rodzin z dzieckiem, u których w myśl art. 4 ust. 3 ustawy występuje cytuję: „Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu… stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”.
art. 8 ustawy, określa uprawnienia rodziny do poradnictwa w zakresie:
1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. wsparcia psychologicznego;
3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich
i uprawnień pracowniczych;
4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki
zdrowotnej.
Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.
Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:
• opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
• występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

art. 10 ustawy, określa prawo do wsparcia finansowego w kwocie 4000zł – jednorazowe świadczenie – bez względu na dochód, które przysługuje:
– z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie lekarskie, jak podaje
się w treści powyżej;
– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu;
– jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymagane zaświadczenie).

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
więcej informacji uzyskać można w godzinach pracy Ośrodka telefonicznie:
77 40 32 550 wew. 40 lub 37;
e mailowo: m.pawlak@dobrzwielki.pl lub k.blacha@dobrzwielki.pl.
Wnioski należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych pok. 4 parter, w godzinach pracy Ośrodka.

500 Plus – Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus są realizowane na bieżąco.

Od dnia 01 kwietnia do dnia 14 czerwca 2016r. przyjęto 773 wnioski, na podstawie których wydano 732 decyzje, w tym 1 decyzja wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego w Opolu ( koordynacja świadczeń – członek rodziny pracuje zagranicą).

W trakcie analizy wniosków ustalono, że kilka złożono podwójnie, kilkanaście wniosków nadal wymaga wyjaśnienia – dotyczy to wniosków skierowanych do Marszałka Województwa Opolskiego, w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny dziecka pracuje zagranicą.

Pierwsza wypłata świadczeń nastąpiła dnia 12 kwietnia 2016r. w łącznej kwocie 411.400zł, do dnia 31 maja 2016r. wypłacono kwotę 970.239,70zł.

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r.
Poz. 411

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.

Minister Energii: K. Tchórzewski

Aby odczytać pliki w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader

Rodzina 500 PLUS

W Gminie Dobrzeń Wielki wnioski o świadczenie wychowawcze należy składać
od dnia 1 kwietnia 2016r. w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Namysłowska 28
46-081 Dobrzeń Wielki
Parter pok. 4  w godzinach pracy Ośrodka
wejście od ul. Reymonta.
Telefon kontaktowy: 77 4032550 wew. 37

Druki wniosków dostępne na stronie: www.gops.dobrzwielki.pl

Osoby, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wniosek bez kompletu dokumentów potwierdzających dochód uzyskany w 2014r. Dokumentacja obowiązująca do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego z Programu 500 plus na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł netto; dochód uzyskany w 2014r.:

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

 1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.2);

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku  z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku

cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

Osoby ,które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze zachęcamy do osobistego pobierania i składania wniosków w Ośrodku pok. 4 parter – wejście od strony ul. Reymonta – celem rzetelnego wypełnienia wniosku.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195);
– rozporządzenie Ministra rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ( Dz. U. poz. 214).

Świadczenia rodzinne 2016r. : „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ” – przykłady i wyliczenia

(wyliczenie wynikające z art. 5 ust. 3, ust.3a, ust.3b ustawy o świadczeniach rodz.)

Przykład: wniosek złożony w styczniu 2016r.
Rodzina 5 osobowa: dzieci urodzone: 1) 09.11.1999r., 2) 15.03.2003r. 3) 23.08.2015r.
Miesięczny dochód rodziny = 3.661,59 zł
Ustawowe kryterium rodziny w kwocie: 3.370 zł wyliczenie: 674,00zł x 5 osób ,
w okresie zasiłkowym 01.11.2015r. do 31.10.2016r.
Przekroczenie dochodu wynosi kwotę 291,59 zł (wyliczenie: 3.661,59,11 zł – 3.370,00 zł )

1. dziecko ur. 09.11.1999r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (118zł x 10 m-cy) = 1.180 zł : 10 m-cy = 118,00 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
1. rozpoczęcie r. szkolnego 100 zł : 12 m-cy = 8,33 zł
2. dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszk. (63 zł x 8 m-cy) : 12 = 42,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 118,00 zł + 8,33 zł + 42,00 zł = 168,33

2. dziecko ur. 15.03.2003r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (118zł x 10 m-cy) = 1.180 zł : 10 m-cy = 118,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. rozpoczęcie r. szkolnego 100 zł : 12 m-cy = 8,33 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 118,00 zł + 8,33 zł = 126,33

3. dziecko ur. 23.08.2015r.
Zasiłek rodzinny liczony w przypadku uprawnień do zasiłku.:
wyliczenie: (89zł x 10 m-cy) = 890 zł : 10 m-cy = 89,00 zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. Urodzenie dziecka 1000zł : 12 m-cy = 83,33 zł
2. Wielodzietność (90 x 10) : 10 m-cy = 90,00 zł
Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami = 89,00 zł + 83,33 zł + 90,00 = 262,33zł

Wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami dla 3 dzieci po przeliczeniu =
168,33 +126,33 +262,33 = 556,99zł

556,99 zł291,59 zł = 265,40 zł = miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wraz dodatkami łącznie na troje dzieci.
PS. w lipcu i sierpniu łączna kwota zasiłku rodzinnego z dodatkami zostanie pomniejszona o kwotę 42,00 zł
dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania – wakacje.

Podstawa prawna:
1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. D. U. z 2015r. poz.114 z późn. zm.).

Świadczenie rodzicielskie – nowe uprawnienia dla osób, które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która urodziła dziecko i nie nabyła uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do świadczenia są: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na uzyskany dochód osoby, rodziny. W przypadku, gdy członek rodziny pracuje za granicą świadczenie podlega koordynacji.

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej
  dzieci.

2. Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 1000zł od dnia porodu przez jeden z okresów podanych wyżej np.:
dziecko urodzone dnia 10 stycznia 2016r. – niedziela świadczenie przyznane w terminie do dnia 8 stycznia 2017r.- niedziela (52 tydzień)

podstawa prawna do ustalenia terminu:
art. 57 § 2 kpa, który brzmi cyt. : „Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.”

Kwotę świadczenia za niepełne dni miesiąca przelicza się dzieląc kwotę 1000zł przez ilość dni danego miesiąca i tak: w styczniu 2016r. świadczenie wyniesie kwotę 709,70zł, w styczniu 2017r. kwota do wypłaty w wysokości 258,10zł.

UWAGA! Świadczenie rodzicielskie przysługuje na dzieci urodzone przed 01.01.2016 r., nie dłużej niż do terminu określonego w pkt.1.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny na stronie: gops.dobrzwielki.pl w zakładce Formularze.

Podstawa prawna:
1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r.,poz. 23) zwany kpa;
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. D. U. z 2015r. poz.114 z późn. zm.)

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Opolski.
Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu:

– w każdy wtorek od godz. 8:00 do 13:00,
– w każdy piątek od godz. 8:00 do 13:00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze w pokoju nr 4 obok Sali Narad  (tel. 77 46 95 483  wew. 213).
Podmiotem obsługującym jest Fundacja MŁODZI LUDZIOM Borysław 49, 96-130 Głuchów.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
(dokumenty do okazania)

 •  osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości)
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny)
 • osobom którym, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia  lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (oświadczenie)
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie)
 • weteranom (ważna legitymacja weterana)
 • kobietom w ciąży (dokument potwierdzający ciążę)

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Pobierz plik (PDF)

Świadczenia rodzinne – zmiany od 1 listopada 2015r.

Od 1 listopada br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny oraz dodatki.

Kryterium ogólne wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie, gdy rodzina wychowuje niepełnosprawne dziecko kwota wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie. Wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego, które wynosi kwotę 764 zł netto na osobę w rodzinie. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1922 zł netto na osobę.

Od 1 listopada 2015 r. wzrasta wysokość zasiłku rodzinnego:
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat w kwocie 89 zł;
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat w kwocie 118 zł;
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata w kwocie 129 zł.

Wzrastają niżej wymienione dodatki do zasiłku rodzinnego:
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 185 zł na dziecko miesięcznie, nie więcej niż 370 zł miesięcznie na wszystkie dzieci;
– w przypadku dziecka niepełnosprawnego w kwocie 265 zł na dziecko miesięcznie (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci);

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– do 5. roku życia w kwocie 80 zł miesięcznie;
– powyżej 5. roku życia w kwocie 100 zł miesięcznie;

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie 105 zł miesięcznie w roku szkolnym od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.;
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie 63 zł miesięcznie w roku szkolnym od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.,

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 90 zł na trzecie i kolejne dziecko miesięcznie.

Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że z dniem 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. obowiązuje nowe kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015r. Poz. 1238):

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi kwotę 674,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest na wniosek strony, prawo do zasiłku ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek w trakcie trwania okresu zasiłkowego od 1 listopada bieżącego roku kalendarzowego do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W nowym okresie zasiłkowym od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. zasiłek rodzinny wyniesie kwotę:

89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Nie będzie zmian w „Becikowym”, zachowane zostaje dotychczasowe kryterium dochodowe: 1 922 zł netto oraz wysokość jednorazowego zasiłku na dziecko w kwocie 1000zł.

Poważne zmiany w świadczeniach rodzinnych nastąpią od 1 stycznia 2016r.

Od stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa „złotówka za złotówkę”, według której rodzina przekraczająca kryterium dochodowe nie będzie traciła prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenie to będzie pomniejszane o kwotę, o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe – zmiany podaje Dziennik Ustaw z dnia 17 lipca 2015r. Poz. 995.

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie – zwane popularnie „ zasiłkiem macierzyńskim” – Dziennik Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015r. Poz. 1217 wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Świadczenia rodzinne – informacja dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2015/2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 września 2015r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 1 listopad 2015r.- 31 październik 2016r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:
– do 30 września 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2015r.;
– do 31 października 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2015r.;
– do 30 listopada 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 31 grudnia 2015r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2014r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia m.in.:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2014 (obojga współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci do 25r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:
– PIT – 11 za 2014r.;
– zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2014r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);
– nakaz płatniczy za rok 2014 (dotyczy gospodarstwa rolnego);
– w przypadku, gdy członek rodziny nie pracuje lub został rozwiązany stosunek pracy- do wglądu świadectwo pracy
oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku;
– umowa/y o pracę, świadectwo/a pracy za lata 2014r.; 2015r.
2. Dowód osobisty- lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony,
3. Akt urodzenia dziecka *),
3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany ,
3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),
4. Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),
5. Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),
6. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,
6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,
7. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),
7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),
8. Aktualny nr rachunku bankowego,
9. Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
1. Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu- co najmniej sześć miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.
2. Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.
3. Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

INFORMACJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że w przypadku, gdy jedno z rodziców legalnie pracuje poza granicami kraju wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5(parter) 45-331 Opole tel. (77) 44 24 465 fax 30; (77) 44 24 466; (77) 44 16 544; (77) 44 16 554 w godzinach pracy poniedziałek – piątek 07:30 – 15:30

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych uległo zmianie i wynosi 674,00 zł . W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28
wnioski przyjmowane są:

Poniedziałek : 7:30 – 16:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30- 14:30
Piątek: 7:30 – 13:00

tel.fax (77) 40 32 550 i (77) 46 96 517
wew. 40 – świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter;
wew. 42- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok.104 I piętro.
*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego po raz pierwszy