Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór wykonawców

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

flaga i godło

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej, realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

-osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

-osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

-osoby, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem naboru i  mają odpowiednie kwalifikacje lub personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia.

Pożądane cechy i kompetencje osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej:

    -umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;

    -samodzielność w działaniu oraz proaktywność;

    -empatia;

   – umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;

   – odporność na stres;

    -dyspozycyjność i rzetelność;

    -wysoka kultura osobista;   

    -stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

-czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

-okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, zapewnienie czasowego zastępstwa.

Przykładowe czynności usługowe:

-udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach samoobsługowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków

-wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pielucho – majtek, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

-organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Zakres wykonywanych usług opieki wytchnieniowej:

1. Przewidywana maksymalna liczba godzin do realizacji świadczeń usługi opieki wytchnieniowej w ramach w/wym. Programu wynosi 2000 godzin w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r. Czas świadczenia usług oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług.

2.Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach usługi opieki wytchnieniowej Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wynosi 10 osób (planuje się 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 orzeczenia).

3. Usługi mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Częstotliwość świadczenia usług jest uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych.

4.Zastrzega się, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 minut.

Wymagane dokumenty:

    -CV

    -list motywacyjny,

   – kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,

     druk kwestionariusza osobowego,

    -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

    -zaświadczenie o niekaralności;

    -pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle  Seksualnym;

    -prawo jazdy kat. B

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na Usługi Opieki Wytchnieniowej„

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

ul. Namysłowska 28

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 40 32 550

e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl

Termin składania dokumentów: 08 lutego 2023r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do GOPS w Dobrzeniu Wielkim.