Oferta pracy na stanowisku opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – Marszałkowski Kurier Społeczny

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu partnerskiego „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII- Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM POSZUKUJE OSOBY ZAINTERESOWANEJ PRACĄ NA STANOWISKU OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ-MARSZAŁKOWSKI KURIER SPOŁECZNY

świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

W WYMIARZE 1  ETATU

1 osoba

Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o partnerstwie.

1. Wymagania niezbędne:

Ogłoszenie skierowane jest do osób, które:

a) Posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekun w ośrodku pomocy społecznej

b) posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych,

1. Odbiorcy wsparcia i zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Odbiorcami usług tzw. marszałkowskiego kuriera społecznego w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, w tym m.in. osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Odbiorcami wsparcia będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu- osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego a także osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. starsze, samotnie gospodarujące i lub/niepełnosprawne):

a) Osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

b) Osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

c) Osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

2) Zakres zadań opiekuna w ośrodku pomocy społecznej- marszałkowskiego kuriera społecznego obejmować będzie w szczególności:

dowożenie leków, posiłków, doraźną pomoc wg potrzeb, wsparcie emocjonalne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych ewentualną pomoc w czynnościach domowych

2. Informacje dodatkowe:

a) praca opiekuna w ośrodku pomocy społecznej- marszałkowskiego kuriera społecznego będzie wykonywana w ramach umowy o pracę,
b) usługa marszałkowskiego kuriera społecznego będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia,
c) organizacja świadczenia usług marszałkowskiego kuriera społecznego musi uwzględniać podmiotowość osoby niesamodzielnej, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych,
d) organizacja świadczenia usług marszałkowskiego kuriera społecznego w tym organizacja przestrzeni, musi uwzględniać jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi,
e) osoba świadcząca usługi marszałkowskiego kuriera społecznego zobowiązana będzie do gotowości zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, w ustalonych godzinach oraz w zleconym wymiarze i zakresie,
f) indywidualny zakres usług opiekuna w ośrodku pomocy społecznej- Marszałkowskiego Kuriera Społecznego – wykaz czynności marszałkowskiego kuriera społecznego, sporządzany będzie przez podmiot realizujący usługi marszałkowskiego kuriera społecznego
g) świadczenie usług marszałkowskiego kuriera społecznego będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę marszałkowskiego kuriera społecznego.

3. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny;
b) CV ;
c) List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; ”Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie w realizacji usług marszałkowskiego kuriera społecznego lub podobnego typu.
f) Oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków opiekuna w ośrodku pomocy społecznej- marszałkowskiego kuriera społecznego;
g) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych;
h) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 do dnia 01.07.2024r. z dopiskiem: dotyczy pracy na stanowisku: opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej- Marszałkowski Kurier Społeczny

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28,  46-081 Dobrzeń Wielki, tel. (77) 40 32 550, e-mail: kierownik@dobrzwielki.pl dalej: Administrator;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marcin Tynda, tel: 504 112 162, email: iod@efigo.pl

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz w przepisach wykonawczych do ustawy),oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.(art. 6 ust. 1 lit a i/lub art. 9 ust.2 lit. a RODO).Wyrażenie zgody, w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte zostały umowy na świadczenie usług, takich jak usługi Serwisowania sprzętu i oprogramowania, doradcze, hostingowe. Dostęp do Państwa danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania przebiegu procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata na Rekrutowane stanowisko, tj. nie dłużej niż do 3m-cy licząc od zakończenia procesu rekrutacji, a Następnie zostaną protokolarnie usunięte.

Mają Państwo prawo do:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;

w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa – Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, i nie ma wpływu na Pani/Pana udział w rekrutacji.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzeniu Wielkim

Elwira Szpajcher

Oferta pracy na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestnika programu

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu partnerskiego „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII- Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM

POSZUKUJE OSOBY ZAINTERESOWANEJ PRACĄ NA STANOWISKU OPIEKUNA –

Świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestnika programu.

W WYMIARZE  – 1 ETAT – 1  osoba

Zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o partnerstwie.

1. Wymagania niezbędne:

a) Posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun Kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub

b) posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego oraz posiadają ukończone 80- godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielaniu pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej

2. Odbiorcy wsparcia

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne. Pomoc będzie przysługiwać osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i otrzymały od 0 do 80 punktów w skali Barthel:

a) Osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
b) Osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
c) Osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

3. Zakres zadań opiekuna obejmować będzie w szczególności:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. robienie niezbędnych zakupów, przygotowanie posiłku lub jego dostarczenie z punktu gastronomicznego, karmienie podopiecznego jeżeli tego wymaga, bieżące prace porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części mieszkania użytkowanej przez podopiecznego, mycie naczyń, pranie ubrań i bielizny podopiecznego, palenie w
piecu)

b) opieka higieniczna (tj. pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie), zmiana
bielizny osobistej i pościelowej, ubranie podopiecznego)

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, w tym pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana opatrunków, zapobieganie w powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmiana pozycji podopiecznego w łóżku, pomoc w poruszaniu się chorego po mieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza, pielęgniarki)

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w szczególności zamawianie wizyt duchownych u podopiecznego, wysyłanie korespondencji, załatwianie drobnych spraw urzędowych, wyjście z podopiecznym na spacer, dostarczenie prasy i książek itp.)

4. Informacje dodatkowe:

a) Praca opiekuna będzie wykonywana w ramach umowy o pracę,
b) Usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem
bliskiego otoczenia,
c) organizacja świadczenia usług opiekuńczych musi uwzględniać podmiotowość osoby niesamodzielnej, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych,
d) organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, musi uwzględniać jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi,
e) osoba świadcząca usługi opiekuńcze zobowiązana będzie do gotowości zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, w ustalonych godzinach oraz w zleconym wymiarze i zakresie,
f) indywidualny zakres usług opiekuńczych –wykaz czynności opiekuńczych, sporządzany będzie przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze;
g) świadczenie usług opiekuńczych będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.

5. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny;
b) CV ze zdjęciem;
c) List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; ”Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
d) Deklaracja o przystąpieniu do bezpłatnego szkolenia;
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
f) Oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków opiekuna;
g) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych;
h) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do dnia 01.07.2024 r. z dopiskiem: dotyczy pracy na stanowisku: opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.


Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28,  46-081 Dobrzeń Wielki, tel. (77) 40 32 550, e-mail: kierownik@dobrzwielki.pl dalej: Administrator;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marcin Tynda, tel: 504 112 162, email: iod@efigo.pl

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz w przepisach wykonawczych do ustawy),oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.(art. 6 ust. 1 lit a i/lub art. 9 ust.2 lit. a RODO).Wyrażenie zgody, w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte zostały umowy na świadczenie usług, takich jak usługi Serwisowania sprzętu i oprogramowania, doradcze, hostingowe. Dostęp do Państwa danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania przebiegu procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata na Rekrutowane stanowisko, tj. nie dłużej niż do 3m-cy licząc od zakończenia procesu rekrutacji, a Następnie zostaną protokolarnie usunięte.

Mają Państwo prawo do:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;

w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa – Kodeksu Pracy lub innych aktów prawnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, i nie ma wpływu na Pani/Pana udział w rekrutacji.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzeniu Wielkim

Elwira Szpajcher


Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 81.600,00zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA

CEL PROJEKTU:

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 jest wsparcie mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

REALIZATOR ZADANIA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 77 403 25 50, www.gops.dobrzwielki.pl

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 jest realizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osoby spełniające powyższe kryteria i chętne do udziału w Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz dołączenie do karty:

 • Kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (druki w załączeniu);
 • Podpisane oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej3),pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. Doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby niepełnosprawnej, opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (druk w załączniku).

Kartę zgłoszenia do Programu (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki)

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna

Klauzula RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki

Regulamin

Karta realizacji usług

Plakat

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Dobrzeń Wielki, 16 lutego 2024 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 28 46-081 Dobrzeń Wielki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat ( Planowany termin zatrudnienia : kwiecień 2024 r.)

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4) nieposzlakowana opinia;
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
  6) wykształcenie wyższe , preferowane administracja, ekonomia, nauki humanistyczne lub pokrewne
  7) staż pracy: minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach administracji samorządowej
  8) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów;
  • ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 2023 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacja na rynku gazu.
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobrze widziana znajomość programu komputerowego do obsługi realizowanych świadczeń (INFO-R) oraz Centralnej Aplikacji Statystycznej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz ich praktycznego zastosowania
 • dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność myślenia i planowania pracy
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz refundacji Podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących ww. świadczeń;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu przyznawanych świadczeń,
 • opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy z dnia 04.11.2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 • przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń oraz dokumentacji świadczeniobiorców
 • sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu świadczeń;
 • realizacja zadań w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi;
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń;
 • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń;
 • archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1) list motywacyjny i CV;
  2) kwestionariusz osobowy, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
  3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ;
  4) oświadczenia (zał. Nr 2) o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku objętym konkursem,
  5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do założenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  6) Klauzula informacyjna dla kandydata
  7) inne¹
 1. np. dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań niezbędnych np. kopie świadectw pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych np. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu ul. Namysłowska 28 z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Dobrzeniu Wielkim” do dnia 05 marca 2024 r., do godz. 14:30

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca w siedzibie GOPS w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 28
 • praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta
 • wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające radzenia sobie ze stresem
 • wykonywanie pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych
 • możliwość wyjazdów służbowych związanych z udziałem pracownika w szkoleniach
 • stanowisko komputerowe wraz z drukarką
 • środki łączności : telefon stacjonarny , dostęp do sieci Internet.

7. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%

 1. Opis postępowania rekrutacyjnego Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej – rozmowy kwalifikacyjnej

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefoniczne . Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać osobiście w siedzibie GOPS w Dobrzeniu Wielkim w terminie 1 miesiąca. Dokumenty aplikacyjne które nie zostaną odebrane w w/w terminie zostaną protokolarnie zniszczone.

Uwaga: Kierownik jednostki na każdym etapie może bez podania przyczyn odwołać nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzenia Wielkiego
Elwira Szpajcher

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIĄ

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 187 000,22 zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA

CEL PROJEKTU:

Pomoc w opiece na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkających na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Asysta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ograniczenie skutków niepełnosprawności. Stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Pomocą objętych jest 15 osób.

REALIZATOR ZADANIA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 77 403 25 50, www.gops.dobrzwielki.pl

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności.

Program „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób  niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

– w wykonywaniu czynności dnia codziennego,

– w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej,

– w nawiązaniu kontaktu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– w zakupach,

– w załatwieniu spraw urzędowych,

– w korzystaniu z dóbr kultury. Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja

Załączniki:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta zakresu czynności

Karta realizacji usług

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja biletów

Klauzula informacyjna RODO

Akceptacja asystenta osobistego

Oświadczenie o wskazaniu osoby która będzie świadczyć AOON

Plakat

Informacja ADO dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel./fax 77 40 32 550, 46 96 517, e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda, tel. +48 504 112 162, e-mail: iod@efigo.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c, e RODO.
 4. Udostępnione przez Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
 9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
 11. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór wykonawców

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

flaga i godło

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej, realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

-osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

-osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

-osoby, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem naboru i  mają odpowiednie kwalifikacje lub personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia.

Pożądane cechy i kompetencje osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej:

    -umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;

    -samodzielność w działaniu oraz proaktywność;

    -empatia;

   – umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;

   – odporność na stres;

    -dyspozycyjność i rzetelność;

    -wysoka kultura osobista;   

    -stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

-czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

-okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, zapewnienie czasowego zastępstwa.

Przykładowe czynności usługowe:

-udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach samoobsługowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków

-wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pielucho – majtek, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

-organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Zakres wykonywanych usług opieki wytchnieniowej:

1. Przewidywana maksymalna liczba godzin do realizacji świadczeń usługi opieki wytchnieniowej w ramach w/wym. Programu wynosi 2000 godzin w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r. Czas świadczenia usług oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług.

2.Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach usługi opieki wytchnieniowej Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wynosi 10 osób (planuje się 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 orzeczenia).

3. Usługi mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Częstotliwość świadczenia usług jest uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych.

4.Zastrzega się, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 minut.

Wymagane dokumenty:

    -CV

    -list motywacyjny,

   – kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,

     druk kwestionariusza osobowego,

    -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

    -zaświadczenie o niekaralności;

    -pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle  Seksualnym;

    -prawo jazdy kat. B

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na Usługi Opieki Wytchnieniowej„

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

ul. Namysłowska 28

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 40 32 550

e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl

Termin składania dokumentów: 08 lutego 2023r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do GOPS w Dobrzeniu Wielkim.