STYPENDIA SZKOLNE rok szkolny 2014/2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub  77  46 96 517  informuje,  że od dnia  1 września 2014r. można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 parter– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  wg. następującego harmonogramu:

  • do dnia 15 września 2014r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
  • do dnia 15 października 2014r. słuchacze kolegiów.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:

  1. dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), dotyczące miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku;
  2. w przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl – zakładka Formularze .

Wnioski złożone po wyznaczonym wyżej terminie będą rozpatrywane w myśl obowiązujących przepisów. 

Przyjmowanie wniosków : Poniedziałek : godz. 07:30  – 16:00  Wtorek, Środa, Czwartek: godz. 07:30 – 14:30    Piątek:  godz.  07:30 – 13:00