Świadczenia rodzinne 2014/2015

 INFORMACJA    DOTYCZĄCA   SKŁADANIA  I  REALIZACJI   WNIOSKÓW   NA  OKRES  ZASIŁKOWY  2014/2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 września 2014r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 01.11. 2014r.- 31.10.2015r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:

– do 30 września 2014r.  realizacja wniosku od 1 listopada 2014r.,  (wypłata świadczeń do 30 listopada 2014r.);

– do 31 października 2014r. realizacja wniosku od 1 listopada 2014r., (wypłata świadczeń do 30 listopada 2014r.);

– do 30 listopada 2014r. realizacja wniosku od 1 listopada 2014r., (wypłata świadczeń do 31 grudnia 2014r.)

Wnioski złożone po 30 listopada 2014r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia m.in.:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2013 (obojga współmałżonków  oraz pełnoletnich dzieci do 25 r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:

  • PIT – 11 za 2013r.;
  •  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2013r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);
  • nakaz płatniczy za rok 2013 (dotyczy gospodarstwa rolnego);
  • umowa/y o pracę, świadectwo/a pracy za lata 2013r.; 2014r.

2. Dowód osobisty lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony ,

3.Akt urodzenia dziecka *),

3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany ,

3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),

4. Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),

5. Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),

6. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,

6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,

7. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),

7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),

8. Aktualny nr  rachunku bankowego,

9. Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

1. Oświadczenie  lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu – co najmniej sześć   miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.

2. Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.

3. Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS)  stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

INFORMACJA  DLA  OSÓB  PRACUJĄCYCH  POZA  GRANICAMI  KRAJU w przypadku, gdy jedno z rodziców pracuje poza granicami kraju na podstawie umowy o pracę wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać  w Regionalnym  Ośrodku  Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5 (parter) 45-331 Opole

tel.  77  44 24 465  fax  30;  77 44 24 466;  77 44 16 544; 77 44 16 554  w godzinach pracy poniedziałek – piątek  07:30 – 15:30

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych  wynosi 574,00 zł. W przypadku  gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28
Wnioski przyjmowane są:

Poniedziałek: 07:30 – 16:00, 

Wtorek Środa Czwartek: 07:30- 14:30

Piątek: 07:30 – 13:00

Tel. Fax: 77 4032550  lub  77 46 96 517

wew. 40 – świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter

wew. 42– świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok. 104 I piętro.

 

*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku  rodzinnego i dodatków  do  zasiłku rodzinnego po raz pierwszy