Nabór na stanowisko: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Dobrzeń Wielki, 16 lutego 2024 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 28 46-081 Dobrzeń Wielki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 1 etat ( Planowany termin zatrudnienia : kwiecień 2024 r.)

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4) nieposzlakowana opinia;
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
  6) wykształcenie wyższe , preferowane administracja, ekonomia, nauki humanistyczne lub pokrewne
  7) staż pracy: minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach administracji samorządowej
  8) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów;
  • ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 2023 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacja na rynku gazu.
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobrze widziana znajomość programu komputerowego do obsługi realizowanych świadczeń (INFO-R) oraz Centralnej Aplikacji Statystycznej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz ich praktycznego zastosowania
 • dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywność myślenia i planowania pracy
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz refundacji Podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących ww. świadczeń;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu przyznawanych świadczeń,
 • opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy z dnia 04.11.2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 • przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń oraz dokumentacji świadczeniobiorców
 • sporządzanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu świadczeń;
 • realizacja zadań w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi;
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń;
 • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń;
 • archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1) list motywacyjny i CV;
  2) kwestionariusz osobowy, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
  3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ;
  4) oświadczenia (zał. Nr 2) o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku objętym konkursem,
  5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do założenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  6) Klauzula informacyjna dla kandydata
  7) inne¹
 1. np. dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań niezbędnych np. kopie świadectw pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych np. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu ul. Namysłowska 28 z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Dobrzeniu Wielkim” do dnia 05 marca 2024 r., do godz. 14:30

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca w siedzibie GOPS w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 28
 • praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta
 • wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające radzenia sobie ze stresem
 • wykonywanie pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych
 • możliwość wyjazdów służbowych związanych z udziałem pracownika w szkoleniach
 • stanowisko komputerowe wraz z drukarką
 • środki łączności : telefon stacjonarny , dostęp do sieci Internet.

7. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%

 1. Opis postępowania rekrutacyjnego Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej – rozmowy kwalifikacyjnej

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefoniczne . Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać osobiście w siedzibie GOPS w Dobrzeniu Wielkim w terminie 1 miesiąca. Dokumenty aplikacyjne które nie zostaną odebrane w w/w terminie zostaną protokolarnie zniszczone.

Uwaga: Kierownik jednostki na każdym etapie może bez podania przyczyn odwołać nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzenia Wielkiego
Elwira Szpajcher