Świadczenia rodzinne – informacja dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2015/2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 września 2015r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 1 listopad 2015r.- 31 październik 2016r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:
– do 30 września 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2015r.;
– do 31 października 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2015r.;
– do 30 listopada 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 31 grudnia 2015r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2014r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia m.in.:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2014 (obojga współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci do 25r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:
– PIT – 11 za 2014r.;
– zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2014r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);
– nakaz płatniczy za rok 2014 (dotyczy gospodarstwa rolnego);
– w przypadku, gdy członek rodziny nie pracuje lub został rozwiązany stosunek pracy- do wglądu świadectwo pracy
oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku;
– umowa/y o pracę, świadectwo/a pracy za lata 2014r.; 2015r.
2. Dowód osobisty- lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony,
3. Akt urodzenia dziecka *),
3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany ,
3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),
4. Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),
5. Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),
6. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,
6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,
7. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),
7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),
8. Aktualny nr rachunku bankowego,
9. Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
1. Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu- co najmniej sześć miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.
2. Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.
3. Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

INFORMACJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że w przypadku, gdy jedno z rodziców legalnie pracuje poza granicami kraju wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5(parter) 45-331 Opole tel. (77) 44 24 465 fax 30; (77) 44 24 466; (77) 44 16 544; (77) 44 16 554 w godzinach pracy poniedziałek – piątek 07:30 – 15:30

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych uległo zmianie i wynosi 674,00 zł . W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28
wnioski przyjmowane są:

Poniedziałek : 7:30 – 16:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30- 14:30
Piątek: 7:30 – 13:00

tel.fax (77) 40 32 550 i (77) 46 96 517
wew. 40 – świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter;
wew. 42- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok.104 I piętro.
*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego po raz pierwszy