Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że z dniem 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. obowiązuje nowe kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015r. Poz. 1238):

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi kwotę 674,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest na wniosek strony, prawo do zasiłku ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek w trakcie trwania okresu zasiłkowego od 1 listopada bieżącego roku kalendarzowego do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W nowym okresie zasiłkowym od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. zasiłek rodzinny wyniesie kwotę:

89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Nie będzie zmian w „Becikowym”, zachowane zostaje dotychczasowe kryterium dochodowe: 1 922 zł netto oraz wysokość jednorazowego zasiłku na dziecko w kwocie 1000zł.

Poważne zmiany w świadczeniach rodzinnych nastąpią od 1 stycznia 2016r.

Od stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa „złotówka za złotówkę”, według której rodzina przekraczająca kryterium dochodowe nie będzie traciła prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenie to będzie pomniejszane o kwotę, o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe – zmiany podaje Dziennik Ustaw z dnia 17 lipca 2015r. Poz. 995.

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie – zwane popularnie „ zasiłkiem macierzyńskim” – Dziennik Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015r. Poz. 1217 wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Świadczenia rodzinne – informacja dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2015/2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 września 2015r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 1 listopad 2015r.- 31 październik 2016r.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 28 pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka w następujących terminach:
– do 30 września 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2015r.;
– do 31 października 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 30 listopada 2015r.;
– do 30 listopada 2015r. realizacja wniosku od 1 listopada 2015r., wypłata świadczeń do 31 grudnia 2015r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2014r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny oraz aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia m.in.:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2014 (obojga współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci do 25r.ż. pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – każda osoba osobne zaświadczenie) obowiązkowo oraz:
– PIT – 11 za 2014r.;
– zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2014r. ( zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy);
– nakaz płatniczy za rok 2014 (dotyczy gospodarstwa rolnego);
– w przypadku, gdy członek rodziny nie pracuje lub został rozwiązany stosunek pracy- do wglądu świadectwo pracy
oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku;
– umowa/y o pracę, świadectwo/a pracy za lata 2014r.; 2015r.
2. Dowód osobisty- lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony,
3. Akt urodzenia dziecka *),
3a. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany ,
3b. Odpis skrócony aktu zgonu rodzica dziecka *),
4. Prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację *),
5. Prawomocny Wyrok Sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka *),
6. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,
6a. Aktualne zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w internacie lub bursie,
7. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka *),
7a. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka w wieku 16-18 lat lub osoby dorosłej *),
8. Aktualny nr rachunku bankowego,
9. Inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

Informacja dla osób ubiegających się o prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
1. Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu- co najmniej sześć miesięcy przed uzyskaniem uprawnień do urlopu wychowawczego.
2. Oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego, uwzględniające imię i nazwisko dziecka oraz okres, na jaki urlop wychowawczy został udzielony.
3. Zaświadczenie organu emerytalno- rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

INFORMACJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że w przypadku, gdy jedno z rodziców legalnie pracuje poza granicami kraju wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinno się składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Rejtana 5(parter) 45-331 Opole tel. (77) 44 24 465 fax 30; (77) 44 24 466; (77) 44 16 544; (77) 44 16 554 w godzinach pracy poniedziałek – piątek 07:30 – 15:30

UWAGA: Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych uległo zmianie i wynosi 674,00 zł . W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28
wnioski przyjmowane są:

Poniedziałek : 7:30 – 16:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30- 14:30
Piątek: 7:30 – 13:00

tel.fax (77) 40 32 550 i (77) 46 96 517
wew. 40 – świadczenia rodzinne pokój nr 4 parter;
wew. 42- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok.104 I piętro.
*) dotyczy wnioskodawcy składającego wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego po raz pierwszy