Świadczenie rodzicielskie – nowe uprawnienia dla osób, które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która urodziła dziecko i nie nabyła uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do świadczenia są: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na uzyskany dochód osoby, rodziny. W przypadku, gdy członek rodziny pracuje za granicą świadczenie podlega koordynacji.

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
  czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej
  dzieci.

2. Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 1000zł od dnia porodu przez jeden z okresów podanych wyżej np.:
dziecko urodzone dnia 10 stycznia 2016r. – niedziela świadczenie przyznane w terminie do dnia 8 stycznia 2017r.- niedziela (52 tydzień)

podstawa prawna do ustalenia terminu:
art. 57 § 2 kpa, który brzmi cyt. : „Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.”

Kwotę świadczenia za niepełne dni miesiąca przelicza się dzieląc kwotę 1000zł przez ilość dni danego miesiąca i tak: w styczniu 2016r. świadczenie wyniesie kwotę 709,70zł, w styczniu 2017r. kwota do wypłaty w wysokości 258,10zł.

UWAGA! Świadczenie rodzicielskie przysługuje na dzieci urodzone przed 01.01.2016 r., nie dłużej niż do terminu określonego w pkt.1.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny na stronie: gops.dobrzwielki.pl w zakładce Formularze.

Podstawa prawna:
1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r.,poz. 23) zwany kpa;
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. D. U. z 2015r. poz.114 z późn. zm.)