Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że z dniem 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. obowiązuje nowe kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015r. Poz. 1238):

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi kwotę 674,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest na wniosek strony, prawo do zasiłku ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek w trakcie trwania okresu zasiłkowego od 1 listopada bieżącego roku kalendarzowego do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W nowym okresie zasiłkowym od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. zasiłek rodzinny wyniesie kwotę:

89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Nie będzie zmian w „Becikowym”, zachowane zostaje dotychczasowe kryterium dochodowe: 1 922 zł netto oraz wysokość jednorazowego zasiłku na dziecko w kwocie 1000zł.

Poważne zmiany w świadczeniach rodzinnych nastąpią od 1 stycznia 2016r.

Od stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa „złotówka za złotówkę”, według której rodzina przekraczająca kryterium dochodowe nie będzie traciła prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenie to będzie pomniejszane o kwotę, o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe – zmiany podaje Dziennik Ustaw z dnia 17 lipca 2015r. Poz. 995.

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie – zwane popularnie „ zasiłkiem macierzyńskim” – Dziennik Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015r. Poz. 1217 wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).