Statut

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim funkcjonuje od 1 lipca 1990r. Jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą na mocy statutu. Statut określa formę prawną Ośrodka, organizację, cel i zakres działania, gospodarkę finansową oraz współpracę z innymi podmiotami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim wykonuje zadania wg. ustalonego planu finansowanego realizowanego przez:

1. Budżet Wojewody – realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728);
2.Budżet Gminy – realizacja zadań własnych ustawa jak wyżej;
3.Budżet Wojewody zadanie dodatkowe realizacja:
– świadczeń rodzinnych – ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami )
– zaliczki alimentacyjnej – ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732 z późniejszymi zmianami ); zmiana realizacji zadania od 1 października 2008r.na tzw. „Fundusz Alimentacyjny” realizowany na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378 z późniejszymi zmianami)
4.Budżet gminy – zadanie dodatkowe realizacja dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami).

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu organizujemy zatrudnienie dla osób długotrwale bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne zatrudnianie są do prac porządkowych w różnych instytucjach Naszej Gminy. W ramach prac społecznie użytecznych osoba bezrobotna musi przepracować 40 godzin miesięcznie. Za wykonaną pracę osoba bezrobotna otrzymuje wynagrodzenie liczone za faktycznie przepracowany czas w kwocie 6,50zł za godzinę pracy. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia w pracy stażystów na stanowiskach wspomagających pracę Ośrodka. Osoby bezrobotne odbywają staż mający na celu przygotowanie do pracy najczęściej na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy, pracownik socjalny.

Dodatkowo pracę Ośrodka wspomaga personel Stacji Opieki „Caritas” w Dobrzeniu Wielki, którego głównym zadaniem jest pielęgnacja chorych, samotnych, niepełnosprawnych, usługi pielęgniarskie w miejscu zamieszkania. W działającym w siedzibie Stacji Gabinecie Rehabilitacyjnym można korzystać ze zleconych przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych a osoby nie mogące samodzielnie się poruszać mogą korzystać z zabiegów w domu. W Stacji Opieki Caritas można wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny oraz skorzystać z możliwości przewozu w celach związanych z dojazdem na zabiegi.

Działalność Ośrodka jest wspierana również przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, który organizuje różne imprezy dla osób dotkniętych długotrwała chorobą, osób niepełnosprawnych a także dzieci z różnych środowisk. W pracy Ośrodka duży nacisk kładzie się na pracę socjalną, ściśle współpracujemy z personelem placówek oświatowych, personelem służby zdrowia, policją, kuratorami sądowymi oraz wszystkimi innymi osobami instytucjami, dla których dobro człowieka jest bezcenne. Nie bagatelizujemy żadnego zgłoszenia odnośnie trudnej sytuacji osób czy rodzin dotkniętych problemem. Wspólnie z osobą, rodziną szukamy rozwiązania trudnej sytuacji.

Realizacja zadań zleconych i własnych krótka charakterystyka:

Lp. Formy działania na rzecz mieszkańców gminy:
1. Zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności w wieku produkcyjnym, osiągniętego wieku emerytalnego i braku uprawnień do własnego świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego;
2. Zasiłki okresowe dla osób i rodzin w bardzo trudnej sytuacji życiowej, głównie osoby długotrwale chore, bezrobotne, bezradne w sprawach wychowawczych, rodziny patologiczne, przyznawanie zasiłku okresowego dodatkowo wspomaga spisanie kontraktu z osobą ubiegającą się o prawo do zasiłku- stosuje się w przypadkach, z których wynika iż osoba wywiąże się z zawartego kontraktu;
3. Zasiłki celowe: na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, lekarstw i inne rozeznane potrzeby;
4. Pokrycie kosztów pobytu osób samotnych w placówkach opiekuńczych; wysokość kosztów jest uzależniona od posiadanego własnego źródła dochodu;
5. Współorganizacja „Spotkań Wigilijnych” kierowanych przede wszystkim do osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, w podeszłym wieku;
6. Dodatki mieszkaniowe – zadanie dodatkowe;
7. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne- zadanie dodatkowe;
8. Wypłata świadczeń alimentacyjnych dla osób uprawnionych do alimentów, których nie można pozyskać od osoby zobowiązanej do alimentacji – zadanie dodatkowe;
9. Składki ZUS dla osób, które pobierają świadczenia obligatoryjne zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja zadań własnych gminy:

Lp. Rodzaj zasiłku z przeznaczeniem na:
1. Opał dla osób i rodzin o niskich dochodach oraz osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Każda osoba czy rodzina otrzymuje tylko jeden zasiłek na zakup 1 tony opału.
2. Bieżące wydatki dla osób i rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych w tym : przybory szkolne, zakup żywności, odzieży, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, w internacie, na kursie dokształcania zawodowego.
3. Obiady dla dzieci w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach dokształcających.
4. Zasiłek na leki dla osób chorych z aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia
5. Odwiedziny par małżeńskich z 50.letnim stażem pożycia małżeńskiego, pary jubilatów odwiedza Wójt Gminy i Kierownik USC
6. „Spotkania Wigilijne” organizujemy w miejscowościach gminy:
– Chróścice dla mieszkańców Chróścice;
– Dobrzeń Wielki dla mieszkańców Dobrzenia Małego, Dobrzenia Wielkiego;
– Kup dla mieszkańców Kup;