500 Plus – Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus są realizowane na bieżąco.

Od dnia 01 kwietnia do dnia 14 czerwca 2016r. przyjęto 773 wnioski, na podstawie których wydano 732 decyzje, w tym 1 decyzja wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego w Opolu ( koordynacja świadczeń – członek rodziny pracuje zagranicą).

W trakcie analizy wniosków ustalono, że kilka złożono podwójnie, kilkanaście wniosków nadal wymaga wyjaśnienia – dotyczy to wniosków skierowanych do Marszałka Województwa Opolskiego, w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny dziecka pracuje zagranicą.

Pierwsza wypłata świadczeń nastąpiła dnia 12 kwietnia 2016r. w łącznej kwocie 411.400zł, do dnia 31 maja 2016r. wypłacono kwotę 970.239,70zł.