Fundusz alimentacyjny – informacja dotycząca składania i realizacji wniosków w terminie: od 1 października 2015r. do 30 września 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 sierpnia 2015r. można ubiegać się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy: od 1 października 2015r. do 30 września 2016r. Wniosek należy złożyć:

do 30 sierpnia 2015r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2015r.

– od 1 września 2015r. do 31 października 2015r. –  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 30 listopada 2015r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2015r. będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien zawierać aktualne dokumenty odzwierciedlające skład rodziny, aktualną sytuację dochodową rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenia, w tym m.in.:

 1. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku 2014r., ( obowiązkowo wszyscy pełnoletni członkowie rodziny) oraz:

– PIT-11 za 2014r. (lub inny dokument na podstawie, którego dokonano rozliczenia z Urzędem Skarbowym w 2014r.);

– umowę/y o pracę, świadectwo/a pracy obejmujące okres od 01.01.2014r. do dnia złożenia wniosku;

– zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w 2014r., w tym m.in.:

 1. zaświadczenie Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 2014r.( w przypadku, gdy Komornik prowadził już postępowanie);
 2. stypendia socjalne – zaświadczenie organu wypłacającego stypendium lub PIT 8S za 2014r.;
 3. dochód z gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2014r. lub zaświadczenie Urzędu Gminy o wysokości ha przeliczeniowych w 2014r.

– oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym za 2014r. oraz do wglądu PIT-36 za 2014r. – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;

– zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w 2014r. (zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy).

 1. zaświadczenie komornika  sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku;

w przypadku, gdy dłużnik przebywa za granicą – informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z prowadzeniem tytułu wykonawczego za granicą albo informacja o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: –  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

 1. dowód osobisty lub uwierzytelniona kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ upoważniony*);
 2. akt urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej *);
 3. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego   treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem**);
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły ponad gimnazjalnej lub szkoły wyższej;
 5. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 8. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1650 z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginały do wglądu).
 9. inne niż wymienione wyżej dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28
wnioski przyjmowane są:

poniedziałek :  07:30  – 16:00

wtorek, środa, czwartek: 07:30- 14:30

piątek:    07:30 – 13:00

 

tel./fax (77) 40 32 550 i (77) 46 96 517

wew. 42- świadczenia z funduszu alimentacyjnego pok.104 I piętro

lub  wew. 40 świadczenia rodzinne pok. 4 parter.

 

*) dotyczy wniosków składanych po raz pierwszy lub w przypadku wystąpienia zmian

**) właściwy dokument.